<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Wykładowcy

Wykładowcy na kierunkach Pedagogicznych

Image

DR SYLWIA JABŁOŃSKA

Pedagog, profilaktyk, działacz społeczny, menedżer oświaty, ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Absolwentka Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium w zakresie studiów licencjackich oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie magisterium.
W 2017 roku obroniła dysertację doktorską pt. Poczucie koherencji a jakość życia osób w okresie średniej dorosłości na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która została wyróżniona przez Radę WSE UAM.
Radna Miasta Gniezna w kadencji 2018-2023, v-ce Przewodnicząca Komisji Oświaty Miasta Gniezna, członek Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Gniezna, Senator GSW Milenium w kadencji 2017-2021, kierownik Pracowni Badań Pedagogicznych GSW Milenium, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, opiekun Samorządu Studenckiego GSW Milenium.
Autorka artykułów i współredaktorka publikacji książkowych, współorganizatorka konferencji i seminariów naukowych: w obszarze jej zainteresowań naukowych pozostaje tematyka różnic socjokulturowych, współczesnych ról społecznych i kulturowych, autoedukacji, kształcenia ustawicznego, potrzeb edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych, zasobów osobistych, kryzysów i sposobów radzenia sobie z nimi, jakości życia ludzkiego, wartości i celów człowieka w dobie zmian społecznych, a także szczęścia i sensu życia.
Współpracuje z licznymi instytucjami edukacyjnymi, w tym szkołami na wszystkich szczeblach edukacji, zakładami poprawczymi, Klubami Seniora, czy organizacjami pozarządowymi.

Image

DR ANNA BĘCZKOWSKA

Absolwentka kierunku: zarządzanie i marketing na Politechnice Częstochowskiej; doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Opolski). Ukończyła także Doradztwo Zawodowe i Edukacyjne w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykładowca, pedagog, trener i doradca zawodowy, adiunkt w GSW Milenium, członek Pracowni Profilaktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej oraz Pracowni Badań Pedagogicznych GSW Milenium. Jest autorką wielu publikacji dotyczących zarówno pedagogiki jak i zarządzania. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu konstruktywnej komunikacji. Specjalizuje się w: andragogice, psychologii zarządzania, komunikacji interpersonalnej i zarządzaniu zasobami ludzkimi. W GSW Milenium od lat jest promotorem prac licencjackich oraz prowadzi wykłady i ćwiczenia na kierunkach: Pedagogika i Zarządzanie. Wykłada takie przedmioty jak: andragogika, przedsiębiorczość w oświacie, komunikacja społeczna, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie zespołem. Jest opiekunką Koła Naukowo Baby Start działającego w filii GSW Milenium w Wągrowcu.
Image

DR KATARZYNA MIŁEK

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt  na Wydziale Nauk Społecznych w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium  oraz w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.  Dyrektor Przedszkola Niepublicznego Bursztynowy Zamek w Kaliszu. Dziedziny badawcze: twórczość, pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna, arteterapia. Swoje zainteresowania kieruje również ku terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj.  integracja sensoryczna,
sensoplastyka i in. Doktor Katarzyna Miłek prowadziła zajęcia dla rodziców dzieci dwujęzycznych w Ambasadzie RP w Kairze /Egipt/ oraz zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii dla studentów w Turcji i Egipcie. Autorka wielu artykułów w czasopismach naukowych, jak również w monografiach.

Image

MGR WIOLETA URBAN

Pedagog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, szkoleniowiec, edukator  Grupy Edukacyjnej MAC.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz dorosłymi mającymi problemy z rozwojem komunikacji językowej. Od wielu lat pracuje z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dorosłymi mającymi problemy o podłożu neurologicznym. Specjalista w zakresie diagnozy rozwoju dziecka. 

Nauczyciel dyplomowany wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Prowadzi własny gabinet neurologopedyczny, założycielka firmy szkoleniowej Akademii Rozwoju Osobistego. Lider wielu zespołów mających na celu realną pomoc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in.: Małe dzieci duże uczucia, Leonardo da Vinci). Wieloletni wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.  Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

Publicystka, autorka i współautorka publikacji tematycznie związanych z zaburzeniami rozwoju dzieci,  zaburzeniami komunikacji językowej dzieci i dorosłych oraz nowatorskich metod nauczania.

Aktywna uczestniczka wielu konferencji naukowych, uczestniczka projektów wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli Polska-Niemcy.

Uzyskała tytuł Kobiety Sukcesu w 2016 roku oraz otrzymała nagrodę  WKO 2017 roku.

Image

DR AGATA WOŹNIAK

Pedagog specjalny, terapeutka. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: poradnictwem rodzinnym, coachingiem rodzicielskim, interwencją kryzysową, a także szeroko rozumianą terapią pedagogiczną. Prowadzi własną pracownię psychologiczno-pedagogiczną w Poznaniu. Zajmuje się konsultacjami i poradnictwem oraz terapią dla osób z trudnościami adaptacyjnymi, w kryzysach emocjonalnych, po urazach i doświadczeniach traumatycznych. Pracuje także z osobami potrzebującymi wsparcia w rozwoju osobistym.Od ponad 6 lat współpracuje z publicznym przedszkolem w Poznaniu jako specjalista w zakresie porad i konsultacji dla rodziców. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w tym Sekcji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest opiekunką i współorganizatorką Koła Naukowo-Samokształceniowego „Pasjonat” GSW Milenium, które  między innymi wspiera  rozwój rodziców i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykładowcy na kierunku Zarządzanie

Image

MGR BEATA KOZAKOWSKA-BURDZIŃSKA

Absolwentka kierunku Prawo oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na Politechnice Poznańskiej. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz do zasiadania w radach nadzorczych. Złożyła egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Uchwałą  Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych uzyskała wpis na listę  radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Jest mediatorem m.in  przy Ośrodku Mediacji przy OIRP w Poznaniu. Od ponad  12 lat prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego  w Poznaniu w ramach, świadczy kompleksową obsługę i pomoc  prawną (w tym przed  urzędami  i sądami)  przedsiębiorcom i osobą prywatnym. Jest też wykładowcą prawa w Szkołach Wyższych.
Image

MGR ANNA MRUGAS

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Specjalista z zakresu prawa pracy. Od ponad 20 lat piastuje stanowiska w miedzynarodowych korporacjach. Zaczeła pracę jako od specjalista ds. kadr, obecnie zajmuje stanowisko HR Business Partner w niemieckiej korporacji. Studia podyplomowe z Zarządzania Pracą i Zasobami Ludzkimi pozwoliły jej zgłębiać tajniki miękkiego HR oraz wprowadzać w życie pomysły na ulepszenie pracy w działe personalnym. Dzięki nim wdrażała politykę personalną, prowadziła rekrutacje na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie oraz bezpośrednio-produkcyjne w niejednym zakładzie pracy.  Studia podyplomowe z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pozwoliły jej poznać zagadnienia bezpieczeństwa pracy w korporacjach oraz egzekwowania jego przestrzegania. Współpraca z Działem BHP pozwala jej w pełni przeprowadzać szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne z zakresu BHP. Od 2014 roku współpracuje z portalem INFOR.PL, pisząc artykuły i dzieląc się praktyką z Czytelnikami.
Image

DR DANIEL BUDZEŃ

Doktor nauk społecznych w specjalności finanse publiczne, ukończył studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej a także studia Master of Business Administration (MBA). Wykładowca na studiach Master of Public Administration (MPA) i studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, doradca sektorowy ds. finansów lokalnych i zarządzania finansowego w projektach w Związku Miast Polskich, w przeszłości skarbnik miejski oraz wieloletni pracownik służb finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Autor artykułów w zakresie finansów lokalnych, w tym w zarządzania długiem lokalnym. W 2019 roku obronił rozprawę doktorską nt. Zarządzania długiem lokalnym na przykładzie miast na prawach powiatu. W GSW Milenium wykłada przedmioty z zakresu ekonomii i finansów.
Image

DR JOANNA TURKIEWICZ

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Praktyk w zakresie wykorzystywania narzędzi on-line w celu budowania wizerunku, a także budowania i pozycjonowania stron internetowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych, szczególnie w obszarze opieki zdrowotnej oraz zachowań konsumentów. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie wokół kampanii społecznych i odnoszeniu zarówno korzyści społecznych, jak i biznesowych z ich realizacji, czego dotyczyła jej praca doktorska. Wśród obszarów jej zainteresowań są także: szeroko pojęty marketing, szczególnie marketing internetowy oraz metody i techniki badań marketingowych. Lubi odkrywać, poznawać, uczyć się nowych rzeczy. Interesuje się poznawaniem nowych kultur, zwłaszcza pozaeuropejskich. Pasjonują ją podróże, zarówno dalekie, jak i bardzo bliskie.
Image

DR PIOTR ODRAKIEWICZ

Adiunkt GSW Milenium, Dyrektor Naukowy Instytutu Badawczego, Doradca Biznesowy firm Marketingowych i HR /OB w tym jako Prokurent dla GPMI i doradca d/s międzynarodowych i rozwoju strategicznego dla Amex PPHU, Profesor wizytujący EU Erasmus, Profesor wizytujący Uniwersytet La Verne, CA USA,  nagrodzony przez Journal of Organizational Change Management, Holandia,UK,USA-EMERALD Recenzentem Roku, Dr Peter Odrakiewicz  uprzednio pełnił wiele ról w zarządzaniu edukacja wyższą w tym w obszarach umiędzynaradawiania i wymiany w szkolnictwie wyższym w kraju m.i jako -Dziekan Wydziału Anglistyki - Lingwistyka Menedżerska - Program UE Poznań PWSB /European University of Business /2006-2014,  organizator i współorganizator wielu konferencji naukowych międzynarodowych z nauk o zarządzaniu m.i Cooperating Globally, Innovation in Management, Business Education and Training, członek ONZ Global Compact www.unprme.org, Profesor wizytujący Uniwersytetu w Debreczynie i w University of La Verne, Ambasador HR Academy of Management w Polsce, prezes naukowy Global Partnership Management Institute, autor, współautor i redaktor wielu czołowych publikacji naukowych, w tym ponad 8 monografii, książek i rozdziałów w wiodących monografiach. Współautor UN PRME MBA Toolkit-materiałów do nauczania programów MBA pilotowanego przez ONZ Pryncypia Odpowiedzialnej Edukacji Biznesowej,swoje unikalne badania,obserwacje i współprace międzynarodową w dziedzinie Zarządzania- Integrity,OB,HR ,Business Education in  Management prezentował na ponad 30 międzynarodowych  konferencjach naukowych w tym w Chicago, Nowym Jorku, Filadelfii, Boston, Orlando,Vancouver, Montrealu, Buenos Aires, Antalyi, Edynburgu, Londynie, Gironie, Wiedniu, Poznaniu, Gnieźnie i Warszawie. Motto dr Odrakiewicza brzmi: „upodmiotowienie wszystkich w procesie, zaszczepienie umiejętności krytycznej oceny, aby wszyscy zaangażowani mogli osiągnąć najlepszy potencjał decyzyjny w zglobalizowanym, połączonym świecie), członek Polskiego Stowarzyszenia Studiów Kanadyjskich, stowarzyszenia absolwentów King's University College- Western University, Stowarzyszenie absolwentów University of Western Ontario - Londyn, Kanada, członek naukowy Academy of Management (http://www.aomonline.org/,profesor wizytujący wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mentor pokoleń przedsiębiorców oraz promotor dobrych ,etycznych praktyk biznesowych. Opiekun Klubów Naukowych i członek wielu towarzystw biznesowych i naukowych jak m.i Academy of Management ,USA, Szef zespołu badawczego HR Management-Zarzadzanie- Work Design Questionnaire na Polske-współpracujący z wiodącymi naukowcami m.i z University of Pennsylvania,USA, Kanady,Niemiec,Wielkiej Brytanii oraz Izraela. Kontynuuje tradycje sportowe wyniesione z zespołu floretu Warty Poznań ,dzisiaj uprawiając amatorsko pływanie, jazdę rowerem, promuje działalność charytatywną przez Kluby Naukowe Milenium Management , czytelnictwo i zdrowy tryb życia
Image

DR MIKOŁAJ ORLIKOWSKI (MYKOLA ORLYKOVSKYI)

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Od 2016 roku Dziekan Filii GSW Milenium w Wągrowcu. W latach 2011 – 2016 wykonywał funkcje Prodziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu Agroekologicznego w Żytomierzu (Ukraina). Wydział składał się z 7 katedr, łączna liczba pracowników dydaktycznych - 250 osób i 1700 studentów. W 2011 roku  został odznaczony odznaką Państwową „Doskonały Pracownik Edukacji Ukrainy” Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy. Wyróżniony listem gratulacyjnym od Departamentu Rozwoju Rolnictwa Żytomierskiej Administracji Państwowej, Ukraina. W latach 2015 – 2016 był stypendystą międzynarodowego Programu im. Lane’a Kirklanda. Temat badania: „Polskie doświadczenia reform w gospodarce rolnej w okresie stowarzyszenia i członkostwa w Unii Europejskiej”. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe pn. «Logistyka» na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2017 otrzymał dyplom uznania za osiągnięcia naukowe JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego.

Jako naukowiec ma ponad 40 artykułów naukowych. Jest autorem podręcznika dla studentów szkół wyższych "Samozarządzanie (Time Management): praktyczne podstawy", monografii „Regionalna strategia inwestycyjna w sektorze rolnym”, w 2017 roku Wydawnictwo SGGW opublikowało jego monografię „Polityka i programy wsparcia rolnictwa w warunkach stowarzyszenia i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wnioski dla Ukrainy”. W GSW Milenium prowadzi przedmioty związane z zarzadzaniem: Współczesne koncepcje zarzadzania, Podstawy zarządzania, Zarządzanie konfliktami w organizacji, Nauka o organizacji, Komunikacja w organizacji.