<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

“Postawy przedsiębiorcze studentek a rynek pracy”: Raport z badań międzynarodowego zespołu badawczego podczas międzynarodowej konferencji naukowej Entrepreneurship for the XXI Century

Entrepreneurship for the XXI Century

Międzynarodowy zespół badawczy w składzie: dr Radosław Skrobacki, dr Joanna Turkiewicz, dr Anna Bęczkowska z GSW Milenium i dr Ismael Abujarad z Suleyman Demirel University z Turcji, przeprowadzili wspólne badania dotyczące postaw przedsiębiorczych studentów.

W dniach 26-27 października 2023 roku, wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej „Entrepreneurship for the XXI Century” organizowanej przez Uniwersytet Warszawski. Tytuł wystąpienia to: „Entrepreneurial Attitudes of Professionally Active Female Students – Managerial vs Pedagogical”.

Wystąpienie dotyczyło postaw przedsiębiorczych aktywnych zawodowo studentek w odniesieniu do rynku pracy. Badanie, na postawie którego przygotowano prezentację konferencyjną, przeprowadzono wiosną 2023 r. W celu pomiaru korelacji pomiędzy analizowanymi czynnikami, autorzy zdecydowali się zastosować współczynnik korelacji Separmana. Do pomiaru różnic pomiędzy niezależnymi grupami studentek pedagogiki i zarządzania zastosowano test U-Manna Whitneya. Wyniki badań wykazały, że studentki GSW Milenium potrafią aktywnie kreować własną wartość na rynku pracy.


Drukuj