Nowy Kierunek w trybie zaocznym

Studia I stopnia z podyplomowymi* (bezpłatnie)**

Uzyskaj wyższe wykształcenie i uprawnienia pedagogiczne

*Studia podyplomowe w trybie przyspieszonym **dotyczy studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne"

Opis specjalności

Rosnąca potrzeba profesjonalnych działań edukacyjno-terapeutycznych wymaga zdobycia specjalistycznej i interdyscyplinarnej wiedzy oraz obszernego przygotowania praktycznego. Wiedza teoretyczna połączona z możliwością doskonalenia własnego warsztatu pracy daje szansę zdobycia kwalifikacji i kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do świadczenia profesjonalnych działań o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym.

Kierunek Pedagogika jest skierowany do osób pragnących pracować w systemie poza oświatowym, ale w obszarze pedagogiki społecznej. Absolwent kierunku, który chciałby podjąć pracę w placówkach oświatowych może rozpocząć naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez GSW Milenium w skróconym indywidualnym trybie nauczania co umożliwi mu uzyskanie odpowiednich uprawnień do pracy np. w szkole. Studia na kierunku Pedagogika w GSW Milenium umożliwią zdobycie wykształcenia pozwalającego na dużą elastyczność w rozwijającym się rynku usług opiekuńczo-wychowawczych, jak i założenie własnej działalności gospodarczej. Studia te umożliwiają zapoznanie się z szerokim wachlarzem dziedzin pedagogicznych: m. in. andragogiką, arteterapią, socjoterapią, doradztwem zawodowym dla dorosłych, pedagogiką terapeutyczną. 

Ukończenie studiów pozwala na kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych.  Absolwent kierunku Pedagogika kontynuując naukę na studiach podyplomowych prowadzonych przez GSW Milenium uzyska zniżkę w wysokości 100% na studiowanie na specjalności Przygotowanie pedagogiczne i możliwość nauki w skróconym indywidualnym trybie, dzięki któremu szybciej uzyska uprawnienia pedagogiczne. Może także podjąć naukę na specjalności terapeutycznej w interesującej go tematyce (na te specjalności przysługuje rabat udzielany indywidualnie) – zobacz listę specjalności na studiach podyplomowych.

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną i psychologiczną oraz rozwija umiejętności niezbędne do zrozumienia procesu przeprowadzania diagnozy pedagogicznej, w tym zastosowania odpowiednich metod i technik, tj. obserwacja, wywiad, rozmowa, analiza dokumentów. Potrafi przygotować opis wyników, sformułować wnioski i zalecenia. W procesie diagnostycznym uwzględnia wszechstronny rozwój klienta (psychoruchowy, emocjonalno-społeczny, fizyczny) oraz kontekst środowiskowy. Ponadto jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami oraz instytucjami pomocowymi, które mogą wspomagać podjęte przez niego oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne.

Absolwent zdobywa także wiedzę na temat teorii i praktyki pomagania. Potrafi włączyć do swojej pracy elementy m in. terapii ruchem, muzyką i pracą. Orientuje się we współczesnych tendencjach pracy z osobami potrzebującymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich rodzinami. W pracy z osobami o zagrożonym lub nieprawidłowym rozwoju umie wykorzystać zalecenia dotyczące pracy na zasobach. Umie włączać do pracy edukacyjno-terapeutycznej wiedzę i doświadczenia z psychologii i edukacji zdrowotnej, psychologii zainteresowań czy pedagogiki zabawy. Jest gotowy także do pracy z osobami o prawidłowym rozwoju (działania rozwojowe i profilaktyczne).

CZEGO SIĘ DOWIESZ

 • W trakcie studiów licencjackich na Kierunku Pedagogika absolwent zdobywa szeroki wachlarz umiejętności niezbędnych w pracy w charakterze edukacyjnym i terapeutycznym, m.in.
 • jak pracować z osobami potrzebującymi wsparcia w sferze psychicznej, fizycznej, zawodowej i społecznej;
 • jak pomóc w rozpoznaniu indywidualnych możliwości i potencjałów oraz w pokonaniu trudności i ograniczeń osób na każdym etapie życia;
 • jak doskonalić własne umiejętności i kompetencje intra- i interpersonalnych (miękkich), niezbędne w pracy pedagogicznej;
 • jak kreować bezpieczne warunki pracy bazujące na zaufaniu, tolerancji i wzajemnej akceptacji;
 • jak tworzyć i optymalizować sytuacje wychowawcze, wspierające, edukacyjne i profilaktyczne.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Studia licencjackie na Kierunku Pedagogika przygotowują absolwenta, który:
 • osiągnie odpowiedni dla ludzi z wyższym wykształceniem poziom intelektualny oraz wysokie umiejętności zawodowe;
 • dysponuje szeroką wiedzą psychologiczną, ogólnopedagogiczną, filozoficzną, socjologiczną;
 • zna specyfikę funkcjonowania instytucji zajmujących się profilaktyką i różnymi rodzajami oddziaływań wspierających i terapeutycznych a także przepisy prawa regulujące tę działalność;
 • posiada wiedzę w zakresie prawidłowości oraz zaburzeń rozwoju i zachowania człowieka w różnych okresach życia, w tym także specyfiki niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej;
 • rozumie, na czym polega przeprowadzanie procesu diagnostycznego;
 • zna metodę diagnozy zasobów i zasady doboru terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb człowieka na każdym etapie rozwoju;
 • pracuje w oparciu o nowoczesne metody i techniki pracy pedagogicznej;
 • dysponuje wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi stosowania form i metod pracy profilaktycznej, wspierającej i terapeutycznej;
 • potrafi projektować programy edukacyjne dla młodzieży i dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym projektować działania wspierające rozwój uzdolnień specjalnych;
 • posiada kompetencje niezbędne do pracy pedagogicznej opartej na rozwijaniu i wykorzystaniu wyobraźni twórczej i artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozbudzaniu wrażliwości i doznań estetycznych;
 • posiada kompetencje społeczno-komunikacyjne umożliwiające mu dobry kontakt z osobami, grupami, środowiskami społecznymi w celu wywierania wpływu społecznego;
 • posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, dialogu, mediacji, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb, z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi;
 • jest zdolny do podejmowania inicjatyw społecznych w celu dążenia do doskonalenia własnej osobowości i rozwoju;
 • odznacza się świadomą postawą, wyrażającą gotowość do uczenia się przez całe życie, tym samym wzbogacania własnego warsztatu pracy;
 • odznacza się odpornością na stres oraz umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • przyswoił sobie i respektuje etyczne zasady pracy edukacyjnej, profilaktycznej i terapeutycznej.

PRACA PO STUDIACH

 • zakłady lecznicze, szpitale, sanatoria, hospicja, itp.
 • zakłady poprawcze, domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, placówki socjalizacyjne, socjoterapeutyczne, interwencyjne,
 • organizacja zajęć wspomagających pracę placówek służb zdrowia,
 • placówki opieki częściowej: zespół zajęć pozalekcyjnych,
 • placówki wsparcia dziennego: kluby seniora, domy dziennego pobytu, ogniska wychowawcze, kluby osiedlowe,
 • jednostki samorządu gminnego,
 • domy pomocy społecznej,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnością,
 • pozarządowa działalność rekreacyjno-sportowa,
 • kluby sportowe,
 • hotele i ośrodki wczasowe,
 • własna działalność gospodarcza.
 • Absolwent kierunku, może rozpocząć naukę na studiach podyplomowych uzyskując tym samym odpowiednie uprawnienia i możliwość zatrudnienia w placówkach oświatowych np. w szkole.

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Studia podyplomowe dające uprawnienia pedagogiczne - bezpłatne dla absolwentów Kierunku Pedagogika (I stopień)

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I - II rok (24 miesiące)
PLN 395
 •  
miesięcznie

Czesne

III rok (9 miesięcy)
PLN 530
 •  
miesięcznie

Nasi studenci o GSW Milenium!

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl