<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

LOGOPEDIA

STUDIA PODYPLOMOWE

STUDIA KWALIFIKACYJNE - SPECJALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Dopisz się do grupy! 1 ZJAZD JUŻ22 PAŹDZIERNIKA

Plan nauczania

Studia podyplomowe realizowane są w trybie hybrydowym/online. Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

  • blok medyczny - elementy foniatrii, elementy audiologii, wybrane zagadnienia ortodoncji, elementy neurologii, elementy psychiatrii, anatomia i fizjologia układu nerowego;
  • blok pedagogiczno-psychologiczny - elementy psychologii rozwojowej, wybrane zagadnienia psychologii klinicznej i psychopatologii, wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej ( 240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
  • blok lingwistyczny - lingwistyczne podstawy logopedii z elementami dialektologii, fonetyka - wybrane zagadnienia, kultura żywego słowa, emisja głosu;
  • blok metodyczny logopedii - wprowadzenie do logopedii, elementy sudrologopedii, diagnostyka i terapia w stanach jąkania, podstawy neurologopedii, podstawy oligofrenologopedii, diagnoza i terapia dyslalii, zaburzenia pisania i czytania - diagnostyka i terapia, terapia zaburzeń komunikacyjnych w autyzmie, diagnoza i terapia palatolalii, komunikacja alternatywna i wspomagająca, matodyka i warsztat pracy logopedy (150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)
  • praktyki - 120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujacego do wykonywania zawodu nauczyciela);

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 4 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 4600 zł za całość (możliwość opłaty w 8 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

forma studiów - tryb hybrydowy - Gniezno lub Wągrowiec

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje do diagnozy rozwoju mowy, prowadzenia terapii nieprawidłowości w komunikacji człowieka na różnych etapach życia, likwidowania zaburzeń komunikacji uwarunkowanych środowiskowo lub fizjologicznie, rehabilitacji mowy po wypadkach i urazach oraz korygowania wad wymowy i usprawnianiem języka.

Studia kierowane są w szczególności do nauczycieli i terapeutów nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie korygowania nieprawidłowości w komunikacji człowieka.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje specjalisty w zakresie logopedii ogólnej zgodne z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Polskiego Związku Logopedów, umożliwiające prowadzenie profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjno-komunikacyjnych.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z dorosłymi i dziećmi z zaburzeniami mowy.


Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1100 zł/semestr
całkowity koszt4600 zł
Płatność za studia podzielona jest na 8 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

sonia.alamenciak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

skan zaświadczenia o braku przeciwwskazań do studiowania wystawione przez lekarza foniatrę,

skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne

skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473

kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.