<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

STUDIA KWALIFIKACYJNE - SPECJALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Plan nauczania

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – teorie edukacji włączającej, diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz planowanie, realizacja i monitoring działań wspierających, programy wychowawcze w edukacji włączającej i integracyjnej oraz metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych

Teoria: 365 h zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Praktyki: 120 h zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 3 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3500 zł za całość (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zyskać wiedzę oraz kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To program, dzięki któremu można nabyć umiejętności m.in. do prowadzenia terapii z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Studia kierowane są w szczególności do nauczycieli nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, a także dla nauczycieli wszystkich kierunków, rodziców pedagogów, wychowawców praz pracowników wszelakich placówek wspomagających dla osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do  pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego. Słuchacze nabywają umiejętności, które pozwalają realizować proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego.


Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1100 zł/semestr
całkowity koszt3500 zł
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

sonia.alamenciak@milenium.edu.pl lub maria.wysocka@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473
kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.