<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Zarządzanie oświatą

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE

STUDIA magisterskie

STUDIA II STOPNIA W GNIEŹNIE

Studia na Kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie oświatą to magisterskie studia II stopnia, które trwają 2 lata (4 semestry). Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium tak organizuje program zjazdów, by odbywały się one wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Studenci kierunku Zarządzanie odbywają naukę w formie studiów niestacjonarnych. Po ukończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych. Program kierunku zarządzanie dostępny jest w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych lub w BIP uczelni.

Kto może studiować na kierunku Zarządzanie – specjalność Zarządzanie oświatą?

Studia magisterskie na Kierunku Zarządzanie na specjalności Zarządzanie oświatą są skierowane dla absolwentów studiów I stopnia, którzy znają zasady zarządzania, ale chcą poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą placówek oświaty i zarządzania nimi.

Celem specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania szkoły i placówek oświatowych w świetle współczesnych koncepcji zarządzania oraz przepisów prawa. Absolwent Zarządzania oświatą jest przygotowany do pełnienia funkcji na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w placówkach oświatowych oraz jednostkach nadzorujących.

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Zarządzanie oświatą:

  • rozumie istotę funkcjonowania placówek oświatowych w warunkach permanentnych przemian i rosnącej konkurencji;
  • ma wysoko rozwinięte umiejętności w dziedzinie komunikacji społecznej, kreowania wizerunku własnego i placówki oświatowej, cechuje się wrażliwością społeczną;
  • ma świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z kierowaniem placówką oświatową.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Zarządzanie oświatą - sylwetka absolwenta studiów magisterskich

Absolwenci specjalności Zarządzanie oświatą to specjaliści w zakresie zarządzania placówkami edukacyjnymi oraz jednostkami nadzorującymi. Posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad funkcjonowania szkół i innych placówek oświatowych, uwzględniając współczesne koncepcje zarządzania oraz obowiązujące przepisy prawa. Są przygotowani do efektywnego kierowania placówkami w dynamicznie zmieniających się warunkach, charakteryzujących się rosnącą konkurencją.

Absolwenci zdobyli umiejętności wspierające zarządzanie i przywództwo w oświacie, a także posiadają wysoko rozwinięte kompetencje w dziedzinie komunikacji społecznej oraz kreowania wizerunku własnego i placówki. Wyróżniają się wrażliwością społeczną oraz świadomością odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej, związanej z pełnieniem funkcji kierowniczych.

Absolwenci specjalności Zarządzanie oświatą będą specjalistami w obszarze kierowania i zarządzania placówkami oświatowymi, co pozwoli na znalezienie zatrudnienia m. in.:

  • na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach, szkołach podstawowych,
  • na stanowiskach kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów wyższych

organizacja studiów

Czas trwania studiów
2 lata (4 semestry)

studia zaoczne

Zaoczny tryb studiów
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I rok - 550 zł/mies.
II rok - 560 zł/mies.*

* I rok (12 miesięcy) - 550 zł/mies. II rok (9 miesięcy) - 560 zł/mies.

Jak wygląda rekrutacja na studia II stopnia na specjalności Zarządzanie oświatą

Rekrutacja na studia magisterskie 

Wyższa Szkoła Milenium przyjmuje kandydatów na studia bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Strona internetowa poświęcona rekrutacji to doskonałe miejsce na odszukanie wszystkich informacji dotyczących rekrutacji i terminów składania dokumentów.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na rekrutacja.milenium.edu.pl 
  • Skan dyplomu i suplementu (ukończone studia wyższe magisterskie lub ukończyły studia licencjackie przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu
  • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata
  • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu

Rekrutacja na studia zaoczne na specjalności Zarządzanie oświatą

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem. Następnie na podany adres e-mail podczas rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego konta kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej i pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim lub wątpliwości, czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienia opłaty rekrutacyjnej, możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.

Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na poczet wyrobienia legitymacji studenckiej.

Wyższa szkoła Milenium to uczelnia ludzi sukcesu. Zdobędziesz tutaj szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzę ekonomiczną i z zakresu wykładni prawa pozwalającą płynnie poruszać się w gąszczu przepisów. Studia z zakresu organizacji eventów, imprez turystycznych i sportowych to doskonała okazja na realizację swoich pasji.

Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.