<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=575248362878822&ev=PageView&noscript=1" />

Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE

STUDIA magisterskie

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA W GNIEŹNIE

Niestacjonarne studia na specjalności Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego to uzupełniające studia II stopnia. Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry). Zjazdy w GSW Milenium odbywają się wyłącznie w weekendy (sobota i niedziela) raz na 2 tygodnie. Po ukończeniu studiów absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie może kontynuować naukę na studiach podyplomowych. Program kierunku Zarządzanie dostępny jest w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych lub w BIP uczelni. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych (studia licencjackie, studia magisterskie innego kierunku).

Specjalność Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego objęta jest patronatem Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Image

Kto może studiować na specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego? Czego nauczysz się w trakcie studiów studiując administrację?

Celem studiów magisterskich Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest nauczenie Studenta posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz wiedzą z zakresu wykładni prawa. Wiodącą dziedziną w zakresie, w której odbywa się kształcenie, jest prawo publiczne, a zatem Student będzie wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym.

W trakcie nauki Student opanuje wiedzę, a także umiejętności praktyczne m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, zarządzania finansami publicznymi, organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów.

W ramach specjalności, dzięki profilowi praktycznemu studiów, Student pozna specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli. Poza umiejętnościami podstawowymi, właściwymi dla nauk o zarządzaniu, Student pozyska wiedzę dotyczącą  m.in. zamówień publicznych i organizacji przetargów. Zdobędzie również umiejętności planowania i organizowania gospodarki budżetowej w administracji publicznej.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.

Specjalność certyfikowana

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium oferuje studentom studiów magisterskich możliwość uzyskania certyfikatów z wybranych przedmiotów na każdym semestrze nauki. Certyfikaty są potwierdzeniem posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w danym obszarze. Uzyskane dokumenty wpływają pozytywnie na przyszłe szanse zawodowe absolwentów. Kompetencje zdobyte w ramach studiów potwierdzone specjalnymi certyfikatami pozwalają bowiem pracodawcom na lepszą identyfikację kwalifikacji kandydatów.
Image

Administracja studia drugiego stopnia - sylwetka absolwenta studiów uzupełniających 2-letnich i program studiów

Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę i umiejętności:

 • z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki regionu,
 • skutecznego zarządzania w administracji z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii. Potrafi zarządzać wizerunkiem organizacji w której pracuje, a także zarządzać promocją miast i regionów.
 • Absolwent opisywanej specjalności posiada szczególne kompetencje z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych, strategii rozwoju jednostek terytorialnych, marketingu w organizacjach non-profit, prawa samorządowego, prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji.
 • Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu czynników sprzyjających prowadzeniu polityki samorządowej i zdobywania kompetencji w sprawowaniu funkcji samorządowej. Wie, jak wykorzystać wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, logiki prawniczej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej.

Absolwenci specjalności administracja publiczna posiadają kwalifikacje do pracy jako:

 • specjalista ds. administracji i rozwoju
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej
 • analityk ekonomiczny i prawny
 • przedstawiciel władzy samorządowej
 • asystent zarządu
 • kierownik biura
 • polityk

>>> ZOBACZ PEŁEN OPIS I SYLWETKĘ ABSOLWENTA

Opłata czesnego, organizacja i czas trwania studiów

organizacja studiów

Czas trwania studiów
2 lata (4 semestry)

studia zaoczne

Niestacjonarne studia
tylko w soboty i niedziele

metody kształcenia na odległość studia online

E-indeks w formie platformy
„Twoje Milenium”

czesne studia zaoczne

Opłata czesnego 
I rok - 550 zł/mies.
II rok - 560 zł/mies.*

* I rok (12 miesięcy) - 550 zł/mies. II rok (9 miesięcy) - 560 zł/mies.

Jak wygląda rekrutacja na niestacjonarne studia II stopnia na kierunku Zarządzanie?

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych i liczenia punktów. Liczy się kolejność zgłoszeń. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji.

Wymagane dokumenty

 • Formularz rekrutacyjny - Wypełniony formularz rekrutacji online znajdujący się na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl 
 • Skan dyplomu i suplementu przesłany do dziekanatu za pomocą Konta Kandydata - oryginał do wglądu podczas pierwszego zjazdu.
 • Opłata w wysokości 85 zł dokonana poprzez płatność online w Koncie Kandydata lub tradycyjnie jako przelew na konto uczelni o numerze: 53 1090 1375 0000 0001 0062 7095 (tytuł wpłaty: imię i nazwisko kandydata).
 • 1 zdjęcie legitymacyjne do elektronicznej legitymacji studenckiej przesłane za pomocą Konta Kandydata.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm dostarczone do dziekanatu podczas pierwszego zjazdu.

Rekrutacja na studia z Administracji

Rejestracja w uczelnianym systemie rekrutacyjnym jest pierwszym krokiem. Następnie na podany adres e-mail podczas rejestracji otrzymasz link do swojego indywidualnego konta kandydata. W nim załączasz wymagane dokumenty i będziesz widział status wniesionej opłaty rekrutacyjnej i pozostałych swoich spraw. W połowie września Dziekan WNS publikuje listy przyjętych kandydatów.
Jeśli masz pytania dotyczące organizacji roku studiów w danym roku akademickim lub wątpliwości czy prawidłowo wykonałeś/aś wniesienie opłaty rekrutacyjnej, możesz w tej sprawie skontaktować się z dziekanatem.
Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na poczet wyrobienia legitymacji studenckiej.

Program studiów administracyjnych i zakres kształcenia - studia magisterskie 

Zajęcia w GSW Milenium są prowadzone w sposób praktyczny. Dlatego też nasi wykładowcy na studiach magisterskich Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego są praktykami, którzy na co dzień specjalizują się w tym, co przekazują podczas zjazdów studentom. Praktyczna wiedza, case study, wskazówki i przykłady to najlepsza metoda na ciekawe zajęcia. Zakres kształcenia, w ramach którego studenci zdobywają wiedzę z zakresu Administracji samorządowej i rządowej, wyposaża ich w wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego. Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

Podczas studiów na specjalności Administracja publiczna: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego poznasz takie zagadnienia jak:

 • Zarządzanie humanistyczne
 • Prawo
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Business English
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Współpraca JST z otoczeniem lokalnym
 • Kontrolowanie budżetu JST
 • Promocje inwestycji
 • Public relations
 • Zarządzanie innowacjami
 • Systemy i narzędzia komunikacji multimedialnej (e-urząd)
 • Systemy motywacji
 • Zarządzanie kadrami
 • Audyt personalny
 • Ścieżki awansu zawodowego w administracji publicznej
 • Strategie rozwoju JST
 • Współpraca pomiędzy różnymi JST
 • Kontrola i audyt w instytucjach administracji publicznej
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w JST
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie majątkiem i długiem publicznym
 • Budżet zadaniowy
 • Zarządzanie finansami w projektach 
 • Zarządzanie wizerunkiem organizacji
 • Programy UE dla administracji publicznej
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji

Niestacjonarne studia magisterskie administracja prowadzone są tylko w Gnieźnie. Studia w Gnieźnie i Studia w Wągrowcu są realizowane na podstawie posiadanej pozytywnej zgody PKA. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260. Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych

ul. Okulickiego 3a, pokój 116, 62-200 Gniezno
tel. 61 425 75 70
tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!