<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

RESOCJALIZACJA
Z PREWENCJĄ KRYMINALNĄ

KIERUNEK PEDAGOGIKA / STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE) W GNIEŹNIE

specjalność nie została uruchomiona w roku akademickim 2022/2023

Czego się nauczysz na studiach pedagogicznych?

Jednym ze znamiennych rysów czasu współczesnego są narastające zagrożenia społeczne i patologizacja życia społecznego, zachodzące na wszystkich poziomach organizacji społecznej – indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, zbiorowym i makrospołecznym. Powoduje to zarazem stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów – pedagogów przygotowanych do pracy w wielorakich służbach społecznych i instytucjach działających w obszarze prewencji, kryminalnej, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wyspecjalizowanych w profilaktyce korekcji i terapii szeroko pojętego niedostosowania społecznego. Odpowiedzią na te uwarunkowania i potrzeby jest specjalność pedagogiczna resocjalizacja z prewencją kryminalną.
Kształcenie oparte o powyższe założenia, uwzględniające szeroki zakres wiedzy teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy.

Sylwetka absolwenta

 
  • Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.
  • Absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
  • Ponadto są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, policji, służbach mundurowych, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, w innych instytucjach i ośrodkach zajmujących się prewencją kryminalną, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i interwencji społecznej i resocjalizacji

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I rok495 zł/mies.
12 miesięcy
II rok510 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

  • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

  • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

  • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

  • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

  • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

resocjalizacja z prewencją kryminalną studia magisterskie ii stopnia

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image