<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

EDUKACJA ELEMENTARNA
Z PROFILAKTYKĄ LOGOPEDYCZNĄ

KIERUNEK PEDAGOGIKA / STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE 2-LETNIE) W GNIEŹNIE

OSTATNIA REKRUTACJA ODBYŁA SIĘ NA ROK AKADEMICKI 2021/22

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Czego się nauczysz na studiach pedagogicznych?

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną przygotowują absolwenta, który:
 • Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 • Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 • Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 • Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga.
 • Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
 • Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
 • Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.
 • Potrafi monitorować i diagnozować sytuację opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną dzieci; trafnie rozpoznaje stan, trudności i dysfunkcje oraz potrzeby.
 • Zna funkcjonowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w nim przedszkola i szkoły.
 • Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi dorastającymi, młodzieżą oraz z rodziną.
 • Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie interwencji pedagogicznej, pomocy indywidualnej, pracy z grupą, pedagogicznego wspomagania rodziny.
 • Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela, w tym posiada rozwinięte umiejętności prowadzenia profilaktyki logopedycznej.

Sylwetka absolwenta

 
 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 • Specjalność daje również uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna w klubach dziecięcych i żłobkach.
 • Po trzech latach pracy z dziećmi absolwenci nabywają praw do zajmowania stanowiska dyrektora żłobka.
 • Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Nasi wykładowcy

Do grona naszych wykładowców należą m.in.: specjaliści w swoich branżach, prowadzący własne przedsiębiorstwa, współpracujący
z biznesem oraz instytucjami publicznymi, doświadczeni badacze, konsultanci biznesowi, menedżerowie, pedagodzy i terapeuci.

>> Czytaj więcej o naszych wykładowcach

Czesne

I rok495 zł/mies.
12 miesięcy
II rok510 zł/mies
9 miesięcy

Stypendia studenckie

Oferujemy studentom wysokie stypendia - nawet do 2000 zł/mies.
Rozbudowana oferta stypendialna umożliwia naukę osobom niezamożnym, wspiera osoby z niepełnosprawnością oraz pozwala na wyróżnianie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. Stypendia mogą łączyć się.

 • Stypendium Rektora – przyznawane 10% studentów kierunku Zarzadzanie osiągających najlepsze wyniki w nauce – wysokość stypendium: 700 – 800 zł /mies.

 • Stypendium socjalne – przyznawane studentom w trudnej sytuacji materialnej – wysokość stypendium 500 – 650 / mies.

 • Stypendium dla osób z niepełnosprawnością – przyznawane studentom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności – wysokość stypendium: 450 – 550 / mies.

 • Stypendia okazjonalne – przyznawane przez kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego; dotyczą osiągnięć sportowych, muzycznych, poetyckich, fotograficznych oraz informatycznych.

 • Zapomoga – jest doraźną formą bezzwrotnej pomocy dla studenta, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.

Wnioski o pomoc materialną dla studentów dostępne są w serwisie Twoje Milenium (elektroniczne konto studenta).

Opinie studentów

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w soboty i niedziele

Studia o profilu praktycznym

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Wykładowcy - praktycy

Polecane specjalności

Dowiedz się więcej o rekrutacji

Dowiedz się, jak zapisać się na studia krok po kroku!
Jakie dokumenty przygotować? Jakie są terminy
rekrutacji? Odpowiadamy!

rekrutacja-krok-po-kroku-gsw-milenium-film.webp
Image

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
Ulica Okulickiego 3a w Gnieźnie
Dziekanat czynny od poniedziałku do piątku
w godz 7:30-15:30
 
Tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
Tel. 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl

lub dołącz do grupy na facebooku!

Image