Studia magisterskie w trybie zaocznym

Studiuj Resocjalizację z prewencją kryminalną (Gniezno)

Opis specjalności

Jednym ze znamiennych rysów czasu współczesnego są narastające zagrożenia społeczne i patologizacja życia społecznego, zachodzące na wszystkich poziomach organizacji społecznej – indywidualnym, grupowym, instytucjonalnym, zbiorowym i makrospołecznym. Powoduje to zarazem stały wzrost zapotrzebowania na specjalistów – pedagogów przygotowanych do pracy w wielorakich służbach społecznych i instytucjach działających w obszarze prewencji, kryminalnej, resocjalizacji, bezpieczeństwa publicznego, wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz wyspecjalizowanych w profilaktyce korekcji i terapii szeroko pojętego niedostosowania społecznego. Odpowiedzią na te uwarunkowania i potrzeby jest specjalność pedagogiczna resocjalizacja z prewencją kryminalną.

 

Szerokoprofilowa specjalność wypływa z niezbędnego założenia, że współczesne działania resocjalizacyjne muszą mieć charakter systemowy i kompleksowy, obejmować zwłaszcza wczesne stadia niedostosowania społecznego, działać głównie prewencyjnie wobec osób, grup, środowisk zagrożonych deprawacją, patologią, kryminalizację i marginalizację społeczną. Stąd profil specjalności obejmuje zarazem profilaktykę społeczną, a w tym takie zakresy jak: obszary i kierunki profilaktyki społecznej; instytucje i służby oraz ich zadania; strategie profilaktyczne; metody i formy działań profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; aktywizację wsparcia społecznego w środowiskach zagrożonych patologiami; działania sektora pozarządowego w obszarze niedostosowania społecznego. Kształcenie w zakresie resocjalizacji obejmować będzie w szczególności specyfikę metod i form pracy z osobami niedostosowanymi społecznie w warunkach wolności dozorowanej i izolacji społecznej, problematykę diagnozy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na potrzeby realizacji korekcyjnego wychowania, etiologię zjawiska przestępczości, organizację systemu instytucji wychowania resocjalizującego i systemu penitencjarnego oraz obowiązujące w tym zakresie rozwiązania prawne, zagadnienia opieki następczej i post- penitencjarnego usamodzielniania.

Kształcenie oparte o powyższe założenia, uwzględniające szeroki zakres wiedzy teoretycznej, wzbogacone ofertą warsztatową i praktykami zawodowymi, daje absolwentom rozległe kompetencje i możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy zawodowej, a także stwarza podstawy do twórczego i aktywnego kształtowania własnego rozwoju zawodowego i elastycznego reagowania na trendy rynku pracy.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja z prewencją kryminalną przygotowują absolwenta, który:
 • Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 • Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 • Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 • Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił
  i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga.
 • Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
 • Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
 • Ma świadomość potrzeby działań prewencyjnych zmniejszających przestępczość i wykroczeń popełnianych przez ludzi na różnych etapach życia.
 • Potrafi dostrzec objawy zjawisk i sytuacji kryminogennych i dostosować do nich własne działania prewencyjne.
 • Zna szczegółowo oraz potrafi monitorować i diagnozować dysfunkcje, zagrożenia i patologie społeczne, trafnie rozpoznaje symptomy określonych zagrożeń
  i zachowania ryzykowne w poszczególnych środowiskach społecznych.
 • Zna funkcjonowanie i specyfikę systemu instytucji profilaktyki społecznej i resocjalizacji, prewencji kryminalnej, a także przepisy prawa regulujące ich działalność.
 • Potrafi projektować i wdrażać programy profilaktyczne przeciwdziałające zagrożeniom społecznym i zaburzeniom socjalizacji oraz realizować je we współpracy
  z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi.
 • Posiada wiedzę, umiejętności i warsztat w zakresie diagnozowania jednostki, rodziny, grupy, środowiska lokalnego w związku z potrzebami i działaniami prewencyjnymi i resocjalizacyjnymi.
 • Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi i osobami dorosłymi
  w środowisku otwartym, w warunkach wolności dozorowanej, izolacji społecznej oraz wsparcia post-penitencjarnego.
 • Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,
  z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga, wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich.
 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 • Ponadto są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w placówkach profilaktyczno-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich, policji, służbach mundurowych, w kurateli sądowej, ośrodkach kuratorskich, aresztach śledczych i zakładach karnych, pogotowiach opiekuńczych, policyjnych izbach dziecka, w innych instytucjach i ośrodkach zajmujących się prewencją kryminalną, w organizacjach pozarządowych działających w obszarze profilaktyki i interwencji społecznej i resocjalizacji

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Nasi wykładowcy

Czesne

I rok (12 miesięcy)
PLN 465
 •  
miesięcznie

Czesne

II rok (9 miesięcy)
PLN 475
 •  
miesięcznie

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl