Studia magisterskie / Specjalność: Edukacja elementarna z profilaktyką logopedyczną

Studia magisterskie z Pedagogiki

OSTATNIA REKRUTACJA NA TĄ SPECJALNOŚĆ

Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 będzie ostatnią możliwością rozpoczęcia studiów z edukacji elementarnej w formie studiów magisterskich 2-letnich.
Od kolejnego roku akademickiego (2022/2023) tytuł magistra będzie można zdobyć wyłącznie poprzez podjęcie studiów na kierunku "Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna" w trybie 5-letnich jednolitych studiów magisterskich.
CZYTAJ WIĘCEJ O ZMIANIE

Edukacja elementarna jest pierwszym etapem w strukturze współczesnego systemu szkolnego. Jednocześnie ma najważniejsze, fundamentalne znaczenie dla przyszłości każdego dziecka, ponieważ zapewnia ciągłość procesów dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu i szkole, a przede wszystkim przygotowuje do kolejnych etapów edukacji. Obejmuje ona jednocześnie integralnie opiekę, wychowanie i edukowanie dziecka. Jej nadrzędnym celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w zakresie sfery społeczno-emocjonalnej, umysłowej, fizycznej i motywacyjnej. 

Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach nauczyciela w przedszkolach oraz w klasach I-III szkoły podstawowej, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Specjalność daje również uprawnienia do pracy w charakterze opiekuna w klubach dziecięcych i żłobkach. Po trzech latach pracy z dziećmi absolwenci nabywają praw do zajmowania stanowiska dyrektora żłobka. Jednocześnie absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Studiuj Edukację elementarną z profilaktyką logopedyczną

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Czesne

I rok (12 miesięcy)
PLN 465
 •  
miesięcznie

Czesne

II rok (9 miesięcy)
PLN 475
 •  
miesięcznie
 • STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ EDUKACJA ELEMENTARNA Z PROFILAKTYKĄ LOGOPEDYCZNĄ PRZYGOTOWUJĄ ABSOLWENTA, KTÓRY:
 • Dysponuje rzetelnym i rozległym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym, umożliwiającym pogłębione rozumienie rzeczywistości społecznej oraz refleksyjne i twórcze działania zawodowe.
 • Ma ugruntowane potrzeby poznawcze, gotowość do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia, jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
 • Posiada umiejętność prowadzenia badań, dostrzegania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranej specjalności.
 • Ma świadomość i rozumienie wielorakich dylematów moralno-etycznych współczesnego życia społecznego, rozstrzyga je na gruncie praw człowieka, przyswoił i respektuje etyczne zasady pracy pedagoga.
 • Posiada rozwinięte kompetencje społeczne i komunikacyjne czyniące go zdolnym do dobrego kontaktu i pracy z osobami, grupami, środowiskami społecznymi i do wywierania celowego wpływu społecznego.
 • Jest znawcą zjawisk i procesów społecznych związanych z warunkami rozwoju i kształtowania się człowieka oraz z pedagogicznym oddziaływaniem na osoby, grupy i środowiska społeczne, potrafi zrozumieć oraz analizować zjawiska społeczne występujące w skali mikro-, mezzo-, makro-społecznej i w skali globalnej.
 • Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, mediowania, negocjacji oraz współpracy z przedstawicielami różnych instytucji i służb,z organizacjami społecznymi, wolontariuszami i innymi partnerami społecznymi.
 • Potrafi monitorować i diagnozować sytuację opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną dzieci; trafnie rozpoznaje stan, trudności i dysfunkcje oraz potrzeby.
 • Zna funkcjonowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania w nim przedszkola i szkoły.
 • Dysponuje merytoryczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznego stosowania metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz profilaktyczno-terapeutycznej z dziećmi dorastającymi, młodzieżą oraz z rodziną.
 • Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie interwencji pedagogicznej, pomocy indywidualnej, pracy z grupą, pedagogicznego wspomagania rodziny.
 • Posiada rozwinięte umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania oraz dostosowania programu nauczania do potrzeb, a także możliwości uczniów.
 • Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela, w tym posiada rozwinięte umiejętności prowadzenia profilaktyki logopedycznej.

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L.Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21/22
tel. kom.: 793 065 954
agnieszka.lesniak@milenium.edu.pl
kinga.frackowiak@milenium.edu.pl
magdalena.wiechcinska@milenium.edu.pl

Strona główna GSW Milenium