Studia magisterskie w trybie zaocznym

Studiuj Administrację publiczną: zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego (Gniezno)

OPIS SPECJALNOŚCI

 • Celem specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego jest nauczenie Studenta posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz wiedzą z zakresu wykładni prawa. Wiodącą dziedziną w zakresie, której odbywa się kształcenie, jest prawo publiczne, a zatem Student będzie wykazywać się znajomością konstytucyjnych podstaw ustroju Polski, zasad funkcjonowania administracji rządowej oraz administracji samorządowej jak i sfery działania innych podmiotów prawa regulowanej prawem publicznym. W trakcie nauki Student opanuje wiedzę, a także umiejętności praktyczne m.in. w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania jednostkami administracyjnymi, zarządzania finansami publicznymi, organizacji pracy własnej i w zespole, komunikacji międzyludzkiej czy obsługi interesantów. W ramach specjalności, dzięki profilowi praktycznemu studiów, Student pozna specyfikę pracy na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w jednostkach administracji rządowej lub samorządowej wszystkich szczebli.

Poza umiejętnościami podstawowymi właściwymi dla nauk o zarządzaniu Student pozyska wiedzę m.in. zamówień publicznych i organizacji przetargów. Zdobędzie również umiejętności planowania i organizowania gospodarki budżetowej w administracji publicznej. Student zgłębi zagadnienia zarządzania wizerunkiem organizacji. Studiując niniejszą specjalność zostanie także wyposażony w wiedzę dotyczącą prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego publicznego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego. Atutem studiów jest duża liczba praktycznych ćwiczeń, symulacji decyzyjnych oraz dyskusji, która daje możliwości w zakresie podniesienia kompetencji, a także zwiększenia efektywności działań w praktyce.

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ

 • Absolwent kierunku Zarządzanie specjalności Administracja publiczna: Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego posiada wiedzę i umiejętności
  z zakresu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, podejmowania decyzji menedżerskich i skutecznego kierowania zespołem pracowników, w odniesieniu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem specyfiki regionu.
 • Absolwent posiada umiejętność skutecznego zarządzania w administracji z wykorzystaniem różnego rodzaju strategii. Potrafi zarządzać wizerunkiem organizacji w której pracuje, a także zarządzać promocją miast i regionów.
 • Absolwent opisywanej specjalności posiada szczególne kompetencje z zakresu funkcjonowania samorządów terytorialnych, strategii rozwoju jednostek terytorialnych, marketingu w organizacjach non-profit, prawa samorządowego, prowadzenia korespondencji oraz dokumentacji.
 • Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu czynników sprzyjających prowadzeniu polityki samorządowej i zdobywania kompetencji w sprawowaniu funkcji samorządowej. Wie jak wykorzystać wiedzę w zakresie gospodarki przestrzennej, logiki prawniczej oraz współpracy regionalnej i transgranicznej.

PRACA PO STUDIACH

 • Absolwenci posiadają kwalifikacje do pracy jako:
 • specjalista ds. administracji i rozwoju
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • konsultant wdrażający nowe rozwiązania w administracji publicznej
 • analityk ekonomiczny i prawny
 • przedstawiciel władzy samorządowej
 • asystent zarządu
 • kierownik biura
 • polityk

Dowiedz się więcej o warunkach rekrutacji i samej e-Rekrutacji

Wykładowcy - praktycy

Zajęcia co 2 tygodnie tylko w sobotę i niedzielę

Stypendia studenckie do 2000 zł miesięcznie

Studia o profilu praktycznym

Nasi wykładowcy

Czesne

I rok (12 miesięcy)
PLN 465
 •  
miesięcznie

Czesne

II rok (9 miesięcy)
PLN 475
 •  
miesięcznie

KONTAKT:

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych w Gnieźnie
Gniezno, ul. L. Okulickiego 3A
tel. 61 425 75 70 wew. 21 lub 22
tel. kom.: 793 065 954
rekrutacja.gniezno@milenium.edu.pl