<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2102225689916962&ev=PageView&noscript=1" />

Praktyki Studenckie

Odbywanie praktyk zawodowych stanowi jeden z najważniejszych elementów kształcenia, dlatego Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
to uczelnia o profilu praktycznym.
Co to oznacza? Nasi Studenci na każdym roku studiów mogą zweryfikować zdobytą wiedzę i umiejętności w sposób praktyczny.
Aby wspierać studentów w działaniach związanych z realizacją praktyk powstał specjalny system Biura Karier.

Koordynator praktyk GSW Milenium

dr Patrycja Kanafocka

pokój nr 117, budynek A, I piętro

tel. 61 425 75 70 wew. 15

patrycja.kanafocka@milenium.edu.pl

Image
Image

Grafik
Koordynatora praktyk

MAJ:

10 maja: 09:00 - 14:00;

12 maja: 08:00 - 9:30;

18 maja: 13:00 - 17:00 - Wągrowiec

25 maja: 08:00 - 11:00.

CZERWIEC:

06 czerwca: 09:00 - 14:00

08 czerwca: 08:00 - 12:00

22 czerwca: 15:45 - 18:20

29 czerwca: 08:00 - 14:00 - Wągrowiec

Najczęściej
zadawane pytania

01

Czy wszyscy studenci i studentki muszą odbyć praktyki?

Tak, praktyki zawodowe są integralnym elementem programu kształcenia. Traktować je należy dokładnie tak samo, jak każdy inny przedmiot, określony w programie studiów. By uzyskać wpis i zaliczyć dany semestr studiów należy je zatem odbyć, złożyć wymagane regulaminem dokumenty i otrzymać pozytywną ocenę od koordynatorki praktyk GSW Milenium.
02

Jakie są sposoby na zrealizowanie praktyk studenckich?

Studenci i studentki GSW Milenium mogą odbywać praktykę w dwóch trybach. Pierwszy kierowany jest do osób, które jeszcze nie pracują w zawodzie, zatem by zdobyć zawodowe doświadczenie muszą zrealizować praktyki w placówce, która realizuje zadania tożsame z profilem studiowanej specjalności. Jest to tak zwany tradycyjny tryb odbywania praktyk, wpisanych w program kształcenia. Drugi tryb mogą realizować studenci i studentki, którzy/które już pracują zawodowo, a praca którą wykonują odpowiada profilowi studiowanej specjalności. Tryb ten określany jest mianem zaliczenia pracy zawodowej w poczet praktyk. Można z niego skorzystać wyłącznie wtedy gdy doświadczenie zawodowe studenta/studentki wpisuje się w obszar studiowanej specjalności jest nie krótsze niż 6 miesięcy. Przy czy istotna kwestią jest fakt, iż w tym trybie zalicza się wyłącznie pracę zawodową mającą miejsce w okresie studiowania.
03

Czy jeżeli student/studentka na co dzień pracuje zawodowo, może wpisać swoją pracę w poczet praktyk?

Tak, jeśli student/studentka jest aktualnie zatrudniona (a zatem jej /jego doświadczenia zawodowe mają miejsce w okresie studiów), zakres jego/jej pracowniczych obowiązków jest tożsamy z profilem studiowanej specjalności, a długość zatrudnienia na wskazanym stanowisku wynosi co najmniej 6 miesięcy. Student/studentka składa wówczas u koordynatorki praktyk: -wniosek o zaliczenie pracy zawodowej w poczet praktyk i załączniki uwiarygadniające jego zawodowe doświadczenia: zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres obowiązków, opinię przełożonego, samoocenę i krótki raport, opisujący zadania wykonywane w czasie pracy.
04

Gdzie odbywają się praktyki? Student sam wybiera miejsce, czy robi to uczelnia?

Uczelnia posiada listę referencyjną placówek, często partnerów GSW Milenium, w których student/studentka może odbywać praktyki. Jeśli natomiast student/studentka jest zainteresowany/zainteresowana inną placówką, która wypełnia znamiona placówki o profilu tożsamym ze studiowaną przez studenta/studentkę specjalnością, może on/ona odbyć praktykę w wybranym przez siebie miejscu. Kwestia możliwości realizacji efektów uczenia się jest tu kwestią nadrzędną. Dlatego też koordynatorka praktyk monitoruje uważnie kwestię miejsc praktykowania studentów, czemu służą składane przed odbyciem praktyk karty zgłoszenia miejsca praktyk.
05

Ile trwają praktyki i w którym semestrze się zaczynają?

Jest to kwestia bardzo zróżnicowana, podyktowana specyfiką wybranego przez studenta/studentkę kierunku. Wszystkie szczegóły w tej kwestii student/studentka może sprawdzić na platformie Twoje Milenium, w zakładce praktyki. Wszelkich informacji udziela także koordynatorka praktyk w czasie dyżuru i podczas pierwszych zjazdów, przedstawiając w zarysie tematykę studenckich praktyk.
06

Jak przygotować się do praktyk? Jakie dokumenty są potrzebne?

Należy uzbroić się w dobry nastrój i zapał do pracy :) a biorąc pod uwagę względy formalne: 1/ Student/ka zgłasza posługując się „kartą zgłoszenia praktyk” chęć zrealizowana praktyk we wskazanej w karcie placówce, przedstawia także do wglądu oświadczenie o ubezpieczeniu 2/ na tej podstawie student/ka otrzymuje skierowanie na praktyki od koordynatorki praktyk 3/ w dalszej kolejności student/ka realizuje praktyki, dając się poznać (być może przyszłemu pracodawcy) z jak najlepszej strony. Do rozliczenia praktyk student/ka składa u koordynatorki praktyk: porozumienie, dziennik praktyk, kartę samooceny, oświadczenie o ubezpieczeniu i opinię opiekuna/opiekunki praktyk z placówki przyjmującej.
07

Co to jest dziennik praktyk i jak go prowadzić?

Dziennik praktyk jest pisemną formą sprawozdania, uwiarygadniającą odbycie praktyk zawodowych i pedagogicznych, obrazując zrealizowane przez studenta/studentkę zadania i osiągane efekty uczenia się. Jego wzór jest dostępny do pobrania w zakładce praktyki na platformie Twoje Milenium. Student/studentka powinien w nim prowadzić zapis każdego dnia odbytej praktyki, czynności jakich się podjął/podjęła i refleksji temu towarzyszących.
08

W jaki sposób zdać praktyki na piątkę?

Należy z pełnym zaangażowaniem zrealizować program praktyk, otrzymać bardzo dobrą ocenę od opiekuna/opiekunki praktyk z placówki przyjmującej na praktykę i koordynatorki praktyk GSW Milenium (to pracownik GSW Milenium dokonuje wpisu, wcześniej decydując o ocenie na podstawie złożonych dokumentów), co wiąże się z rzetelnym zapisem przebiegu podjętych działań w dzienniku praktyk i złożeniem kompletu, wymaganych regulaminem praktyk, dokumentów, stanowiących potwierdzenie i opis odbytej praktyki.

Napisz wiadomość do Koordynatorki praktyk

Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole
Proszę uzupełnić to pole

Please make sure that, re-captcha pluging is enabled