<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=295768612517314&ev=PageView&noscript=1" />

EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

STUDIA KWALIFIKACYJNE - SPECJALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA

Dopisz się do grupy! Uprawnienia jużwiosną 2023!

Plan nauczania

Plan nauczania obejmuje następujące przedmioty specjalnościowe:

Przygotowanie w zakresie merytorycznym – podstawowe problemy pedagogiki specjalnej, postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, elementy psychologii klinicznej i psychopatologii, podstawowe regulacje prawne, subdyscypliny pedagogiki specjalnej, diagnostyka psychopedagogiczna, sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, integracja dzieci z problemami rozwojowymi w grupie rówieśniczej; (240 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 270 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)

Dydaktyka specjalna - metodyka nauczania i wychowania uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, metodyka kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;
(150 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej)

Praktyki: 180 godzin (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.07.2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);(120 h dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 180 h dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej).

Posiadamy pozytywną akredytację państwową. Jesteśmy wpisani do ewidencji uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych pod nr 260.

Wpis potwierdza, że prowadzimy naszą działalność oświatową zgodnie z najwyższymi standardami i podlegamy regularnym kontrolom ministerialnym, które czuwają nad naszym poziomem kształcenia.

Nasz program studiów stworzony jest w oparciu o najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2019 roku.

Organizacja studiów

czas trwania - 3 semestry

forma zjazdów - zjazdy weekendowe

forma zakończenia - egzamin końcowy

czesne za studia - 3600 zł za całość dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej/ 4000 zł za całość dla osób nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej (możliwość opłaty w 6 ratach), w tym 200 zł opłaty wpisowej, która jest wliczona w poczet czesnego

Adresaci

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne pedagogiczne, zdobyte w toku studiów I lub II stopnia, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy z dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych i nie tylko.

Studia kierowane są w szczególności do nauczycieli nie posiadających kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo, pracujących w placówkach szkolnictwa specjalnego, szkołach i przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, organizacjach, towarzystwach i stowarzyszeniach.

Absolwenci

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do pracy z dorosłymi i dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w klasach integracyjnych, szkołach specjalnych, ośrodkach wychowawczych itp.

Każdy słuchacz, który ukończył specjalność na studiach podyplomowych w GSW Milenium otrzymuje świadectwo ukończenia, potwierdzające uzyskane określone w programie efekty kształcenia i liczbę punktów ECTS.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i wyposażają absolwenta w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy z dorosłymi i dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.Terminy składania dokumentów

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, w tym wykaz wymaganych dokumentów i terminy składania dokumentów znajdziesz na podstronie poświęconej warunkom rekrutacji. 

Opłaty

Gwarantujemy niezmienność w wysokości czesnego podczas trwania nauki na studiach w Milenium.
opłata rekrutacyjna200zł
czesne1133* zł/1266 zł**/semestr
całkowity koszt3600 zł*/4000 zł**
Płatność za studia podzielona jest na 6 rat
*Studia dla osób, które POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
** Studia dla osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale NIE POSIADAJĄ PRZYGOTOWANIA W ZAKRESIE PEDAGOGIKI SPECJALNEJ.

Kontakt

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W GNIEŹNIE

ul. Cieszkowskiego 17, pokój 208, 62-200 Gniezno
tel./fax: 61 428 26 27
tel. kom.: 690 942 988

podyplomowe@milenium.edu.pl

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WĄGROWCU

ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec
tel.: 67 25 52 116
beata.borowiec@milenium.edu.pl

Wymagane dokumenty

skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne

skan dowodu uiszczenia opłaty gwarancyjnej w wysokości 200 zł na konto: SANTANDER BZ WBK, I/O w Gnieźnie, nr: 39109013750000000103009473

kwestionariusz wypełniony na stronie internetowej: https://rekrutacja.milenium.edu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.